Voorwaarden

Algemene Voorwaarden iC25 BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: degene die deze algemene voorwaarden hanteert.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer.
 3. Partijen: gezamenlijke benoeming van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 4. Offerte: de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer bereid is de overeenkomst aan te gaan.
 5. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst ter zake advies of uitvoering van werkzaamheden.
 6. Opdracht: de omschrijving van werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht of zal gaan verrichten voor Opdrachtgever


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane offertes, met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de ten uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. De algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen expliciete en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk enige door Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand ook in geval van enige eerdere verwijzing van de Opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever dient schriftelijk met Opdrachtnemer te worden overeengekomen.
 4. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend mochten blijken te zijn of worden verklaard, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan in onderling overleg een oplossing zoeken die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de strekking van de nietig of onverbindend(e) verklaarde bepaling.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 


Artikel 3. Offertes: aanbod en overeenkomst 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien een offerte van Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen. Eventuele afwijkingen kunnen uitsluitend in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer een grond voor aansprakelijkheid vormen, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden. De inhoud van folders, website, drukwerken, etc. bindt Opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Opdrachtnemer de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. In dit laatste geval wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Mondelinge afspraken verbinden Opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte c.q. Opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als Opdrachtbevestiging beschouwd.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4. Adviezen en ontwerpen

 1. Door Opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens Opdrachtgever uitgewerkt ontwerp noch voor eventuele adviezen van Opdrachtgever of derden naar aanleiding van dat ontwerp.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 5. Eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Opdrachtnemer alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de Opdrachtgever verstrekte documentatie, rapporten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en overige rechten en zaken.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 bedoelde rechten en zaken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruikten of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derde ter beschikking te stellen.
 3. Indien de Opdrachtgever constateert dat derden inbreuk maken op de in lid 1 bedoelde rechten en zaken van Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever verplicht dit terstond aan Opdrachtnemer te melden. De Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer op geen enkele wijze zelf in of buiten recht tegen een dergelijke inbreuk optreden en zal zich ook overigens stipt houden aan alle door Opdrachtnemer te geven instructies.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken welke voortvloeiende uit de schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom dan wel enig soortgelijk recht van derden op door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking gesteld documenten en zaken, daaronder in ieder geval begrepen documentatie, tekeningen, modellen, programmatuur en apparatuur.
 5. Indien de Opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Opdrachtnemer wordt gegeven en/of de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst tussentijds beëindigd wordt, dient Opdrachtgever aan hem door Opdrachtnemer verstrekte documenten (daaronder begrepen ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen) binnen veertien dagen franco aan Opdrachtnemer te retourneren.
 6. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
 7. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor een verzekering zorg te dragen.


Artikel 6. Prijzen en prijswijzigingen

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.
 2. Voor zover niet nadrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 3. De Opdrachtgever zal kosten van derden, welke door Opdrachtnemer worden gemaakt in het kader van de Opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is zij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.
 4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij Opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.


Artikel 7. Wijziging in de Opdracht

 1. Alle wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk dan wel mondeling door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen, welke daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Veranderingen die in reeds verstrekte Opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden: In dat geval is artikel 12 van de overeenkomst van toepassing.


Artikel 8. Vertrouwelijke informatie

 1. Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en ten aanzien van hen, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, geheim te houden. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ten aanzien van de geheimhoudingsplicht schriftelijk ontheffing heeft verleend.
 2. Opdrachtnemer is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijk of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.


Artikel 9. Facturering en Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Verrekening door Opdrachtgever, om welke reden en/of voor welke vordering dan ook, is niet toegestaan.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, alvorens met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen en/of deze te continueren, naar het oordeel van Opdrachtnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen te verlangen. Een weigering van Opdrachtgever om aan dit verzoek te voldoen, geeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverminderd Opdrachtnemer overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.
 3. Ingeval van niet (tijdige) betaling is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5 procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. In dat geval is Opdrachtnemer voorts gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen, onverminderd de Opdrachtnemer overigens zake toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.
 4. De eigendom van de goederen en rechten blijft aan Opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen en/of diensten, waaronder begrepen die van voorgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 5. Voor Opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, word deelbetaling verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever: deze bedragen tenminste 15 procent van het verschuldigde bedrag inclusief omzetbelasting en zullen minimaal € 150 exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting bedragen.
 7. Door Opdrachtnemer ontvangen bedragen strekken primair tot mindering van de verschuldigde incassokosten, secundair van de verschuldigde rente, en tertiair tot afboeking van de oudste declaratie of factuur, ongeacht de door Opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 10. Retentierecht en verhaal

 1. Opdrachtnemer, die de goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Opdrachtnemer gemaakt heeft ter uitvoering van Opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, onverschillig of deze Opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Opdrachtnemer ook in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van Opdrachtgever dan wel in het geval dat Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.


Artikel 11. Verzuim, gegevens en informatie

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Opdrachtnemer het volledige overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten voor de voor deze Opdracht bestemde materialen en onverminderd zijn recht om verdere kosten, schaden en interesten te vorderen.
 2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.


Artikel 12. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, (bijv. ziekte) houdt Opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden en leveringen naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsuitoefenaar uitvoeren: Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de Opdrachtnemer verricht. De Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 11. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om namens haar op te treden, voorzover dit logischerwijs past in de Opdracht, zoals omschreven in de offerte.
 13. Onverminderd hetgeen hierboven in lid 12 is vermeld worden alle Opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van Opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de Opdracht te verrichten werkzaamheden.


Artikel 13. Annuleringen

 1. Indien Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden en indien Opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van de Opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Opdrachtnemer in haar calculatie opgenomen prijzen: alles onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesten.


Artikel 14. Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk te geschieden en wel binnen acht dagen na aflevering van de Opdracht of verzending van de factuur.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens en voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven, dal hij de klacht gegrond acht.
 3. Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover Opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover heeft beschikt.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever ten aanzien van welke schade dan ook is per schadegeval/gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen als een schadegeval/gebeurtenis geldt) beperkt tot het voor de Opdracht door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met dien verstande dat in geval van Opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de Opdracht. Deze beperking is van toepassing ongeacht de vorm van aansprakelijkstelling.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (in-)directe schade, hoe ook genaamd, die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden ingevolge de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt veroorzaakt.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.
 7. Alle schadeclaims moeten op straffe van verval daarvan binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij Opdrachtnemer zijn gemeld.
 8. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen - en anderen die op enige wijze, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet, bij de organisatie van Opdrachtgever zijn betrokken, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens en voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers of hulppersonen ontslaan Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn. In overleg met de Opdrachtgever wordt een nieuwe leveringstermijn afgesproken. Recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan men niet doen gelden.
 2. Onder overmacht betreffende deze overeenkomst, wordt tevens verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens ‘Opdrachtgever’ of Opdrachtnemer op zich heeft genomen.
 3. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden het reeds uitgevoerde deel van de Opdracht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 6. De Opdrachtnemer krijgt van de Opdrachtgever in geval van overmacht twee weken de mogelijkheid een gelijkwaardige vervanger aan Opdrachtgever voor te dragen.
 7. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 16. Ontbinding

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd de hem overigens krachtens de overeenkomst en de wet toekomende rechten waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding, van Opdrachtgever te vorderen, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, ter zake waarvan Opdrachtgever voorafgaand deugdelijk in gebreke is gesteld, doch Opdrachtgever gedurende een periode van tien dagen nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen;
  • Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever aan zijn crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt;
  • Opdrachtnemer overlijdt;
  • Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins zijn onderneming liquideert;
  • Beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever ter zake van substantiële schulden van Opdrachtgever en dit beslag tenminste een maand wordt gehandhaafd.
 2. De ingebrekestelling dient een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen te bevatten waarbij Opdrachtgever tien werkdagen wordt gegund om alsnog aan zin verplichtingen te voldoen.
 3. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 4. In de in lid 1 genoemde gevallen zijn alle door Opdrachtgever nog verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen betalingsregelingen.


Artikel 17. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede op alle uit de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle uit de door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter waar de Opdrachtgever is gevestigd, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
 3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid zijn partijen vrij om een andere wijze van geschillenbeslechting overeen te komen. De uitspraak is in dit geval voor beide Opdrachtnemer en Opdrachtgever bindend en kan niet langs gerechtelijke weg worden aangevochten.


Artikel 18. Vrijwaringen

 1. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 20. Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 21. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
© 2001 - 2018