Opdrachten

(Met jaar waarin opdracht gestart is. Vanaf 2015 werkzaam voor Selfcare.)

2014

Diverse advies- en visie-trajecten
Bij meerdere organisaties uit de eerstelijn (gezondheidscentra, fysiotherapiegroep, V&V, koepelorganisaties) zijn advies- en visietrajecten succesvol afgerond.

Vervanging manager EDC
Als interimmer tussen de vertrekkende en de komende Manager Planning, Transport en Logistiek van Eerstelijns Diagnostisch Centrum Atal-Medial in Amsterdam, zijn o.a. vijf projecten succesvol afgerond.

Visietraject Gezondheidscentrum
Met huisartsen van een gezondheidscentrum wordt een match gemaakt tussen visie op de toekomst van de gezondheidszorg en de persoonlijke interessen en wensen.

Organiseren Columbusreis
Vanuit de nieuwe organisatie RediC organiseren we een studiereis naar de toekomst van de zorg aan chronisch zieken. Locaties: New York & Boston, VS.

2013

Innovatieve diagnostiek en meer service in de eerstelijn
De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en huisartsenlaboratorium Saltro in Utrecht breiden hun aanbod aan diagnostiek in de eerstelijn uit met tweedelijns diagnostiek (substitutie) en meer service: one-stop-shopping en de garantie op uitslagen binnen 24 uur.

Beoordeling Europese AAL-projecten
In Brussel worden Europese projecten in kader van Ambient Assisted Living, Call 6, beoordeeld. Daarnaast vindt de halfweg-beoordeling van een AAL-project in Engeland plaats.

Vervanging manager zorggroep
Bij zorggroep DOH wordt de manager gedurende enkele maanden vervangen. Tevens wordt kwaliteit datamanagement verbeterd, worden procedures ontwikkeld en worden nieuwe stappen op gebied van zelfmanagement gezet.

Studiedag Adviesraad
Organiseren en voorzitten van een studiedag over de toekomst van de gezondheidszorg voor de adviesraad van Huisartsenlaboratorium Saltro. Thema: zelfmanagement.

Organiseren Columbusreis
Samen met Tom Segers van RedMedicine organiseren we een studiereis naar de toekomst van de zorg aan chronisch zieken. Locatie: San Francisco, VS.

Lezingen over innovatie
Bij diverse gelegenheden geef ik lezingen over innovatie in de gezondheidszorg.

Visie-ontwikkeling
Verschillende klanten mag ik ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie op hun zorgaanbod.

Samenwerking huisartsenpost met SEH
Stichting SHoKo, locatie Veldhoven, en de SEH van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven willen de spoedzorg voor hun patiënten verbeteren door beter te gaan samenwerken (waarbij ook nog kosten worden bespaard).

2012

Kwartiermaker Zorggroep Specialisten Ouderenzorg
Ontwikkelen en organiseren van de eerste Zorggroep Specialisten Ouderenzorg voor Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde.

Projectleider Slimmer met Zorg
Binnen het innovatieve / experimentele project Slimmer met Zorg wordt gestart met het onderdeel Polyfarmacie.

Beoordeling Europese AAL-projecten
In Brussel worden Europese projecten in kader van Ambient Assisted Living, Call 5, beoordeeld.

Projectleider aansluiten EVS op nieuwe apotheker
Bij Verpleeg- en Behandelhuis Het Parkhuis in Dordrecht wordt het elektronisch voorschrijfsysteem gekoppeld aan een nieuwe apotheker die een andere manier medicijnuitgifte introduceert.

Vervanging manager zorggroep
Bij zorggroep DOH wordt de manager gedurende enkele maanden vervangen. Tevens wordt kwaliteit datamanagement verbeterd, worden procedures ontwikkeld en worden nieuwe stappen op gebied zelfmanagement gezet.

Lezingen over innovatie
Bij diverse gelegenheden (klanten, Congres Chronische Zorg en Summerschool huisartsenopleiding Utrecht) geef ik lezingen over innovatie in de gezondheidszorg.

Toekomst Huisartsenpost
Stichting SHoKo bereidt zich met haar partners en achterban voor op de toekomst van spoedeisende hulpvragen en acute huisartsenzorg.

Projectleider Farmacieproject zorggroep
Zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts) werkt aan kwaliteitsverbetering op het gebied van de farmacie. Ter voorbereiding op de opname van de farmaceutische hulpverlening in haar DBC’s wordt een project uitgevoerd.

Projectleider Zelfmanagement
Zorggroep PoZoB gaat zelfmanagement voor chronisch zieken introduceren. Als projectleider ontwikkel ik mede het model waarbinnen dit gaat gebeuren en begeleid ik de implementatie.

2011

Coach
Coaching directeur van een zorginstelling.

Adviseur DBC GGZ
Zorggroep PoZoB wordt ondersteund bij de opzet van een zorgketen GGZ voor de begeleiding van patienten vanuit de huisartsenpraktijken en in een keten van zorgpartners.

Projectleider Electronisch Voorschrijven
Implementatie van Electronisch Voorschrijf Systeem bij Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht (verpleeg- en verzorgingshuizen en eerstelijnszorg).

Adviseur DBC Ouderenzorg
Zorggroep PoZoB wordt ondersteund bij de opzet van een zorgketen Ouderenzorg voor de begeleiding van kwetsbare, multimorbide ouderen vanuit de huisartsenpraktijken en in een keten van zorgpartners.

Projectleider HAP
Visietraject Huisartsenpost Zeist met aansluitend implementatie en inrichting nieuwe werkomgeving.

Projectleider KIS
Projectleiding voor enkele vernieuwingstrajecten bij KIS leverancier Care2U.

Projectleider Trombosedienst
Bij de Trombosedienst van Huisartsenlaboratorium Saltro in Utrecht wordt gewerkt aan een versterking van de keten t.b.v. trombose-patiënten.

Projectleider KIS
Projectleiding bij de implementatie van een Keten Informatie Systeem (KIS) bij zorggroep Regionale Cooperatie Huisartsen Midden Brabant in Tilburg.

Visietraject Gezondheidscentrum
Met huisartsen van gezondheidscentrum wordt een match gemaakt tussen visie op toekomst eerstelijns gezondheidszorg, de lokale situatie en de persoonlijke interessen en wensen.

Cursusleider Opzetten Business Case
Voor ProGez, in samenwerking met LVG en GGD Nederland, wordt een cursusdag gemaakt en uitgevoerd voor projectleiders die preventie-projecten voor DM2 op gemeentelijk niveau moeten gaan opzetten.

2010

Projectleider
Projectleiding bij pakketselectie Keten Informatie Systeem (KIS) voor zorggroep Regionale Cooperatie Huisartsen Midden Brabant in Tilburg.

Dagvoorzitter Heidag
Heidag met bestuur Zorggroep ELZHA in Den Haag voor orientatie toekomstvisie en strategie.

Adviseur
Een huisartsenlaboratorium vraagt om advies bij het herpositioneren van een deel van haar dienstverlening.

Projectleider
Ondernemende zorgorganisatie breidt geografisch haar activiteiten uit. Op een nieuwe locatie moet anderhalfdelijns-zorg vorm gegeven worden.

Onderzoeker
Voor Fonds Achterstandswijken Rotterdam wordt onderzocht welke facilitaire ondersteuning huisartsen voor het continueren van hun werk in achterstandswijken noodzakelijk achten.

Directeur Zorggroep
Leiding geven aan het bureau van de tot ELZHA gefuseerde zorggroepen in Haaglanden en het bureau verder uitbouwen in haar professionele ambities.

Voorzitter POH-GGZ Toetsingscommissie
Uitbreiding taken toetsing POH aanvragen naar toetsing aanvragen POH-GGZ voor Zuid-Nederland.

2009

Fusiebegeleiding Zorggroepen
Zorggroepen Hazel en ZGH (Den Haag / Haaglanden) zijn voornemens te fuseren en gezamenlijk keten DBCs uit te voeren, om te beginnen met DM2.

Projectleider Functionele Bekostiging
Stichting DCE wil in afstemming met huisartsengroep PoZoB voor haar organisatie voorbereiden op de functionele bekostiging Cardiovasculair Risicomanagement en Hartfalen.

Beoordeling Europese AAL-projecten
In Brussel worden Europese projecten in kader van Ambient Assisted Living, Call 2, beoordeeld.

Programmamanager Brainport Health Innovation
Het voor Brainport Health Innovation opgestelde programma voor de invoering van TeleHealth in Zuidoost-Brabant wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten met partners aanvullende programma's worden opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast werden in samenwerking met Stichting Rheco voorbereidingen voor de implementatie van een Regionaal Schakelpunt (RSP) getroffen.

Voorzitter POH-Toetsingscommissie
In 2009 wordt voorzitterschap van de POH-Toetsingscommissie voor Robuust voortgezet.

2008

Dagvoorzitter Businessclass
Door BoschNet zijn vertegenwoordigers van overheid, zorg en bedrijfsleven uitgenodigd om mogelijkheden rond breedband en zorg te bestuderen.

Programmamanager TeleHealth
Voor Brainport Health Innovation wordt een programma voor de invoering van TeleHealth in Zuidoost-Brabant opgesteld. Tevens wordt het management over de uitvoering van dat programma gevoerd zodat op termijn de ca. 725.000 inwoners gebruik kunnen gaan maken van zorg-op-afstand.

Projectleider huisartsenlaboratorium
Voor Star-MDC te Rotterdam worden enkele projecten uitgevoerd op het gebied van de Biometrie en Verloskunde. 

Adviseur Facilitaire Bedrijf
Stichting Zorg Op Noord (ZON) wordt geassisteerd bij het verhelpen van problemen bij de telefonische bereikbaarheid van twee van haar gezondheidscentra.

Voorzitter POH-Toetsingscommissie
Voor het werkgebied van Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) Robuust (Zuid Nederland) worden ingediende POH aanvragen getoetst.

2007 

Programmamanager Brainport
Voor het onderdeel Zorg & Technologie van Brainport wordt het programmamanagement gevoerd. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid worden gebundeld om de toekomstige uitdagingen binnen de zorg (toename zorgkosten, kloof tussen vraag en aanbod) het hoofd te kunnen bieden.

Adviseur huisartsenlaboratorium
Diagnostisch Centrum Eindhoven wil haar klanten niet alleen hoogstaand onderzoek aanbieden, maar ook de service aan haar klanten verbeteren. Daartoe wordt een advies aangaande een optimalisering van de patientenlogistiek gegeven.

Adviseur Trombosedienst
Voor Stichting Regionale Trombosedienst Den Haag e.o. (SRT) wordt een visiedag voorbereid en begeleid.

Projectleider samenvoegingstraject
Twee moederbedrijven uit de eerstelijns gezondheidszorg (stichting ZON en stichting BOOG) willen hun facilitaire diensten samenvoegen om zo hun klanten een nog betere dienstverlening te kunnen garanderen.

2006 

Projectleider interactieve website
Voor de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijn gezondheidszorg Zorgimpuls te Rotterdam wordt een interactieve website ontwikkeld zodat inwoners van de stad zowel betrouwbare gezondheidsinformatie en zorgverleners kunnen vinden, als ook via internet met deze zorgverleners kunnen communiceren.

Adviseur certificering
Begeleiding certificering naar ISO 9001:2000 van de firma Shimadzu in Den Bosch. Accrediteur is DEKRA (Duitsland) en accreditatie loopt via Maicon GmbH (Duitsland).

Adviseur Huisartsenpraktijk
Voor huisartsenpraktijk De Dovenetel in Arnhem is voor de backoffice een nieuwe situatie gecreeerd waardoor de praktijk de gehele dag voor patienten bereikbaar blijft, zonder dat de assistenten voortdurend van hun andere werkzaamheden worden afgehaald.

Manager Buitendienst
Als manager buitendienst bij artsenlaboratorium Star-MDC te Rotterdam wordt in samenwerking met interne en externe partijen een logistiek verandertraject doorgevoerd. Daarnaast wordt leiding gegeven aan ongeveer 200 buitendienstmedewerkers.

Onderzoek naar ondersteuning eerstelijn in Den Haag
Enkele zorgorganisaties uit Den Haag willen een antwoord op de vraag of en welke ondersteuning door eerstelijns zorgprofessionals gewenst is. Doel is ondersteuning te bieden aan zowel de (huisartsen)praktijk (facilitair) als aan de verwijzing van de patient naar andere zorgorganisaties (begeleiding van patienten in de zorgketen).

2005

Directeur Gezondheidscentrum
In de periode tussen het vertrek van de oude en de aanstelling van een nieuwe directeur wordt de leiding over Gezondheidscentrum De Akkers in Spijkenisse overgenomen. Daarnaast wordt een plan voor een gezonde bedrijfsvoering voor de komende jaren uitgewerkt.

Inrichting ROS voor Zuid-West Nederland
In opdracht van SHL Breda wordt de Regionale Ondersteunings Structuur voor Zuid-West Nederland ingericht (Zee-bra). Daarnaast wordt SHL ondersteund bij de inschrijving op de ROS voor Zuid-Nederland (Europese aanbesteding).

2004 

Projectleiding virtueel Zorgloket
Voor de stad Eindhoven wordt een virtueel Zorgloket ontwikkeld. Met dit loket wordt informatie over Zorg, Welzijn en Gezondheidszorg in de stad ontsloten. Tevens wordt de beheerorganisatie ingericht.

Projectondersteuning Zorg op Noord
Stichting Zorg op Noord (Rotterdam) wordt bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten ondersteund.

Toekomstgerichte vorming PTC
Samen met de afdeling PTC van GGZ Regio Breda wordt de organisatie toekomstgericht (her)ingericht waarbij de clientenvragen het uitgangspunt vormen.

Zorgvisie voor de stad
Voor de gemeente Eindhoven wordt met de (zorg)partners een Zorgvisie ontwikkeld en geiimplementeerd.

Haalbaarheidsonderzoek inzet medische onderzoekswagens
Onderzocht wordt onder welke omstandigheden de inzet van medische onderzoekswagens voor Maetis Arbo rendabel kan zijn.

Doceren cursus Logistiek voor Jan Linders
Voor medewerkers van supermarktketen Jan Linders wordt een cursus Logistiek verzorgd.

Bouw en inrichting huisartsenpraktijk Spijkenisse
In opdracht van de gemeente Spijkenisse wordt een vervolg gegeven aan drie huisartsenpraktijken middels de bouw van een praktijk en het aanstellen van opvolgers.

2003 

Opzet cursus Logistiek (II) voor Campina
Voor medewerkers van Campina wordt een interne cursus Logistiek verzorgd.

Opzet cursus Economie, Handelskennis & Marketing
Voor medewerkers van Zorgverzekeraar CZ wordt een interne cursus Economie, Handelskennis & Marketing opgezet.

Projectleiding gemeentelijk samenwerkingsverband Eerstelijns Gezondheidszorg Eindhoven
In opdracht van de GGD Eindhoven worden knelpunten binnen de Eerstelijns Gezondheidszorg met partners uit de gemeente opgepakt. Er wordt hiertoe op strategisch niveau een "ondersteuningsverband eerstelijnszorg" opgezet en een witte-vlekken-plan uitgevoerd. Daarnaast worden alle (operationeel-tactische) eerstelijns vraagstukken afgehandeld en, indien mogelijk, structureel opgelost.

Verlenging opdracht GGZ Regio Breda
Ter overbrugging naar de aanstelling van een nieuwe coordinator, wordt leiding gegeven aan het Psychotherapeutisch Centrum van de Stichting GGZ Regio Breda.

2002 

Uitbouw TBA
Thuis Begeleiding Autisme (TBA) wil haar dienstenpakket uitbreiden van Zorg naar Wonen, Scholing en Werken. Na opstellen van een businessplan wordt de organisatie ingericht om zo de beoogde groei in goede banen te kunnen leiden.

Ondersteuning subsidieaanvraag Gezondheidscentrum TarweZigt op Zuid
Gezondheidscentrum TarweZigt op Zuid in Rotterdam heeft ondersteuning nodig bij het subsidietraject. Ook de organisatorische en administratieve invulling van het centrum en de opzet van een facilitaire organisatie voor de overkoepelende stichting Zorg op Zuid dienen vorm gegeven te worden.

Opzet cursus Arbo en Werkplekorganisatie
Voor medewerkers van Zorgverzekeraar CZ wordt een interne cursus Arbo en Werkplekorganisatie opgezet.

Opzet cursus Logistiek (I) voor Campina
Voor medewerkers van Campina wordt een interne cursus Logistiek verzorgd.

Reorganisatie afdeling GGZ Regio Breda
Een van de afdelingen van de Stichting GGZ Regio Breda dient gereorganiseerd te worden. Geopteerd wordt om de 15 professionals (psychologen / behandelaren, psychiater, psychotherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) binnen andere teams onder te brengen zodat hun specifieke expertise voor de organisatie behouden blijft.

HOED-vorming en ombouw tot Gezondheidscentrum
In Rotterdam is de HOED-vorming aan de Tidemanstraat geeffectueerd. Aansluitend is in overleg met de betrokkenen de HOED uitgebreid naar een Gezondheidscentrum ("Nieuwe Westen") en is de binnenbouw (van tekening tot uitvoering) gerealiseerd, dit alles binnen een doorlooptijd van 4 maanden.

Opzet en uitvoering cursus Kwaliteitszorg en Commerciele klantbenadering
Voor medewerkers van de logistieke dienstverlener Koninklijke Frans Maas Groep NV wordt een cursus Kwaliteitszorg en een cursus Commerciele klantbenadering verzorgd.

Opzet en uitvoering cursus Kwaliteitszorg
Voor medewerkers van Maas Services BV (Nederland en Belgie) wordt een bedrijfsbrede cursus aangeboden. Kwaliteitszorg vormt hier een onderdeel van.

Opzet en uitvoering cursus Productinformatie en Merkenbeleid
Voor medewerkers van Maas Services BV (Nederland en Belgie) wordt een bedrijfsbrede cursus aangeboden. Productinformatie en Merkenbeleid vormen hier een onderdeel van.

Vernieuwing procedures
In het kader van een reorganisatie van Maas Services BV (Nederland en Belgie) worden de bestaande procedures aan de actualiteit aangepast en, indien nodig, nieuwe ontworpen. Nadruk ligt daarbij op de processen vanuit het systeemdenken en klantgerichtheid. Om aan de eisen van eenvoud van beheer en directe bereikbaarheid te kunnen voldoen, is er voor gekozen de procedures op het intranet onder te brengen. Daarnaast dient het geheel aan procedures op een zodanige wijze te worden opgezet dat zij op een later te bepalen tijdstip gebruikt kunnen worden in het kader van een ISO-certificering.

Opzet en uitvoering cursus Logistiek
Aan medewerkers van Maas Services BV (Nederland en Belgie) wordt een bedrijfsbrede cursus aangeboden; het onderdeel Logistiek (8 dagdelen) vormt hier een substantieel onderdeel van.

Opzet facilitair bedrijf voor de eerstelijns gezondheidszorg in Rotterdam Noord
Na het opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek t.b.v. het inrichten van een (virtueel) facilitair bedrijf voor de eerstelijns gezondheidszorg in Rotterdam Noord-Oost is besloten de plannen uit te voeren. Gebruikmakend van de aanbevelingen van de 'Commissie Tabaksblat' (commissie toekomstige financieringsstructuur huisartsenzorg) zullen de professionals uit de eerstelijns gezondheidszorg tegen lagere kosten meer tijd vrij kunnen maken voor hun Core Business.

2001

Dagvoorzitter
Dagvoorzitter beleidsorientatie van het bestuur van de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal.

Prestatie-indicatoren in de Thuiszorg
De Stichting Thuiszorg Eindhoven wilde in het kader van het project Focus2002 helder krijgen wat haar kritische succesfactoren en de daarbij behorende prestatie-indicatoren zijn. Startende vanuit de missie en de visie werd daarnaast in kaart gebracht wie de betreffende verantwoordelijken zijn, hoe de metingen kunnen plaatsvinden, welke normen gehanteerd dienen te worden en op welke wijze en aan wie de PI's getoond moeten worden.

Opbouw organisatie W&S
People-Plaza is actief op het gebied van Werving en Selectie, m.n. op het gebied van ICT, Finance en Sales. De organisatie moet worden voorbereid op een flinke groei die in de tweede helft van 2001 wordt verwacht. De opdracht richt zich dan ook op de opbouw van een sterke organisatie die deze groei kan opvangen.

Verlaging werkdruk in de Thuiszorg
Voor de Stichting Thuiszorg Eindhoven is een traject gestart met als doel de administratieve werkdruk op de werkvloer te verlichten. Enerzijds diende een blauwdruk voor de te ontwikkelen applicatie geschreven te worden met daarin opgenomen een aantal technische randvoorwaarden zoals de verbindingen tussen de diverse wijkgebouwen. Belangrijker nog is dat deze blauwdruk uitdrukkelijk in samenwerking met de uitvoerenden die er mee moeten gaan werken werd ontwikkeld. Kortom: de opdracht was top-down, de uitwerking bottom-up.

Nazorg nieuwbouwproject
2B Interactive BV; de werkgever bij wie ik in dienst was wilde dat ik het nieuwbouwproject (locatie: Eindhoven, naast de A2 bij knooppunt 'de Hogt') in de nazorgfase zou blijven begeleiden. Het traject kon geheel binnen de gestelde tijd en budget worden afgerond.

1996 

Bedrijfsvoering (directeur ad-interim)
Mijn eerste interim opdracht: Medicproof GmbH (Bonn & Keulen, Duitsland), een dochteronderneming van BAD GmbH, verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor thuis-verpleging en -verzorging voor de Duitse particuliere ziektekostenverzekeraars. Ten tijde van mijn aanstelling bevond het bedrijf zich in een bestuurlijke crisis. In de rol van directeur ad interim was ik gedurende drie maanden verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en is het bedrijf, na een grondige reorganisatie, met winst verkocht. In deze periode heb ik leiding gegeven aan 20 personen. Ik rapporteerde direct aan de hoofddirectie.

In de periode 1983 - 2001 was ik in dienst bij verschillende werkgevers; lees hier meer over deze periode.

© 2001 - 2018